Miljöförbättringar i reglerade vattendrag – vilka naturvärden kan återskapas?
Roland Jansson, Umeå Universitet