Vattenråd 11

Vattenråd 11 består av Öreälven och Lögdeälven som dominerar detta skogsdominerade och glesbefolkade område. Norrut ingår även Hörnån och alla mindre kustvattendrag till och med Norrmjöleån och söderut omfattas Leduån och ett antal mindre kustvattendrag ner till länsgränsen.

Öreälven och Lögdeälven har flera likartade naturvärden. Skyddsvärda bestånd av lax och havsöring finns i bägge älvarna, flodpärlmussla finns i de nedre delarna av vattendragen och utter förekommer i hela området.

I Hörnån pågår sedan 2003 ett projekt för att återetablera en livskraftig havsöringstam. Hela Öreälven och hela Lögdeälven med biflöden ingår i Natura2000 och är dessutom skyddade mot vattenkraftsutbyggnad.

Biflödet Balån i Öreälven är studie- och demonstrationsobjekt inom EU Life-projektet ”Forests for Water”. Här har förstudier av samverkan och karaktärisering genomförts och en långtidsstudie av skogsbrukets påverkan på vattenmiljön igångsatts.