test

Vattenråd 10

VRO10 är vattenrådet för Umeälven och Vindelälvens avrinningsområde. Lycksele kommun är huvudman och ansvarig för den löpande verksamheten. Till vattenrådet kan du vända dig med alla frågor gällande vatten i avrinningsområdet.

VRO10 arrangerar också seminarium, exkursioner och trivseldagar varje år. Ume- och Vindelälven rinner från fjällen och ner till kusten och dess vidstäckta avrinningsområde domineras av skog, fjäll och våtmarker. Umeälven har, beroende på vattenkraften, avsevärt reducerade naturvärden. Det finns dock biflöden med mycket höga värden, exempelvis Paubäcken som har ett av länets mest värdefulla bestånd av flodpärlmussla.

I hela avrinningsområdet har ett åttiotal delområden, sträckor eller mindre objekt pekats ut som värdefullt vatten med avseende på naturmiljö. Laxbeståndet i Vindelälven brukar räknas till ett av landets mest värdefulla, trots problem med upp- och nedvandring till havet. Vindelälven har även andra betydande naturvärden som havsöring, flodpärlmussla, utter och en rik och varierad flora.

Ett flertal forsar, Abborravan, Grössjön och Umeälvens deltaområde är naturreservat. Hela Vindelälven med biflöden, Paubäcken, Umeälvens delta och akvatiska miljöer i Vindelfjällsreservatet är Natura2000-områden och hela Vindelälven är skyddad mot vattenkraftverksutbyggnad och är en av Sveriges fyra nationalälvar. I Umeälven är Tärnaån, Girjesån och Juktån uppströms Fjosoken samt Tärnaforsen mellan Stor-Laisan och Gäuta skyddade mot vattenkraftsutbyggnad.