Minnesanteckningar-från-arbetsdag-vid-Lidsbäcken_2016