Om Vattenråd 10 och 11

Vattenråd 10

VRO10 är vattenrådet för Umeälven och Vindelälvens avrinningsområde. Lycksele kommun är huvudman och ansvarig för den löpande verksamheten. Till vattenrådet kan du vända dig med alla frågor gällande vatten i avrinningsområdet. 

Vattenråd 11

VRO 11 är vattenrådet för Öreälven och Lögdeälven. Norrut ingår även Hörnån och alla mindre kustvattendrag till och med Norrmjöleån och söderut omfattas Leduån och ett antal mindre kustvattendrag ner till länsgränsen.