Nu finns möjlighet att söka stöd till lokala vattenvårdsprojekt då Länsstyrelsen öppnat upp för en ny ansökningsomgång av LOVA-bidrag. Sista ansökningsdatum är 4:e maj 2020.Bidraget kan sökas av kommuner och ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa. Bidraget kan sökas för följande:

  • Åtgärder som minskar övergödning som exempelvis att anlägga våtmarker eller fosfordammar, reduktionsfiske eller andra åtgärder som syftar till att minska övergödning.
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön.
  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap.
  • Andra åtgärder som syftar till att nå god ekologisk status eller god status enligt havsmiljöförordningen. Detta kan exempelvis vara att åtgärda vandringshinder, restaurera vattenmiljöer som påverkats av flottning eller att anlägga lekbottnar.

Läs mer om LOVA i Västerbotten på vår hemsida. Ansökningsblanketter och anvisningar hur dessa fylls i finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Har du frågor? Kontakta länsstyrelsen: lova.vasterbotten@lansstyrelsen.se