Den 1 mars startar samråd för vattenförekomster i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft och som ska omprövas 2022–2024 för att få moderna miljövillkor enligt Nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP).  Detta samråd är en del av det större samrådet om förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021–2027 som startade 1 november 2020.

I Bottenhavets och Bottenvikens vattendistrikt finns en stor del av Sveriges vattenkraft och även många av de vatten som ska omprövas 2022–2024. Vi bjuder därför in till ett distriktsanpassat samrådsmöte 31 mars. 

Vattenmyndigheterna kommer även att hålla två nationella samrådsmöten för vatten påverkade av vattenkraft, den 18 mars. De nationella mötena vänder sig i första hand till andra myndigheter, länsstyrelser nationella bransch- och intresseorganisationer och verksamhetsutövare.

Anmälan senast den 26 februari:

https://www.vattenmyndigheterna.se/kalenderhandelser/2021-02-16-samradsmote-bottenhavets-och-bottenvikens-vattendistrikt—-vatten-med-paverkan-fran-vattenkraft.html