Hur fortskrider arbetet med omprövningarna av vattenkraftverkens miljötillstånd? Det kan man se med hjälp av visualiseringar i det HaV-utvecklade verktyget Strömmen.

Anders Skarstedt är utredare vid HaV. Han berättar att visualiseringarna ger en övergripande bild av de olika delarna i arbetet.

– Det handlar om samverkan inför omprövningarna, vattenkraftsägarnas ansökningar samt mark- och miljödomstolarnas avgöranden, säger han.

Exempel på frågor som besvaras i verktyget är: Hur många vattenkraftverk har lämnat in en ansökan? Vilka omprövningar är avgjorda? Vilka olika typer av miljöåtgärder har beslutats?

Data från domstolar och länsstyrelser

Strömmen bygger på data som HaV samlar in från mark- och miljödomstolarna och länsstyrelserna. Data samlas in manuellt och uppdateras inte i realtid. HaV har som ambition att uppdatera informationen i Strömmen tre till fyra gånger per år. Tekniken som ligger till grund för Strömmen är ett business intelligence-verktyg som används för många olika funktioner på HaV.

https://www.havochvatten.se/arbete-i-vatten-och-energiproduktion/vattenkraftverk-och-dammar/nationella-planen-nap/strommen—visualisering-over-omprovning-av-vattenkraften.html