Förslagen till tillämpning av dricksvattendirektivet är onödigt administrativa, kostsamma och fungerar inte i hela Sverige. SKR efterfrågar mer flexibilitet och ett ökat lokalt inflytande. I sitt remissvar till utredningen ”En säker tillgång till dricksvatten” skriver SKR att utgångspunkten för införandet av EU:s dricksvattendirektiv bör vara att förenkla för aktörerna i dricksvattenkedjan så att den administrativa bördan för de olika aktörerna inte ökar mer än nödvändigt.

Läs mer: https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/vattendirektivkraverflexibilitetochlokaltinflytande.61292.html