Utvärdering visar på sociala och ekonomiska nyttor med vattenvårdande projekt

Åtgärder för bättre vattenmiljö kan även ge positiva effekter inom en rad andra områden, som sysselsättning, rekreation och hälsa. Det visar en...

Samrådssvar om de kommande sex årens vattenarbete

Vattenmyndigheterna gick 1 november 2020 ut på samråd med förslag till åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för de kommande sex årens vattenarbete. Under...

Småskaliga kraftverks bidrag obetydligt

De gamla småskaliga kraftverken kan inte reglera vatten och därmed inte elnäten, deras produktionsbidrag är försumbart och elbidraget till södra Sverige är...

Vattendirektiv kräver flexibilitet och lokalt inflytande

Förslagen till tillämpning av dricksvattendirektivet är onödigt administrativa, kostsamma och fungerar inte i hela Sverige. SKR efterfrågar mer flexibilitet och ett ökat...

Kunskap om dammar

Vilka effekter har dammar på erosion och stabilitet? Vilken betydelse har de för den biologiska mångfalden? Det här är några av de...

Nu finns en nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

En ny nationell strategi ska öka förutsättningarna för att reglerna i miljöbalken följs. Strategin har tagits fram...

Seminarium – internbelastning av fosfor i sjöar i norra Sverige

Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten anordnar tillsammans med Umeå och Skellefteå kommun, Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt och Mellanbygdens vattenråd ett seminarium som...

Nya kartvisare och diagram för grundvattennivåer

SGU har tack vare regeringens grundvattensatsning 2018-2020 haft möjlighet att bygga ut och utveckla övervakningen av grundvattennivåer i Sverige. Utbyggnaden resulterade i...

Samrådsmöte – vatten med påverkan från vattenkraft – 31 mars kl 09-12.00 (sista anmälningsdag...

Mellan 1 mars och 30 april 2021 pågår ett samråd om vatten som är påverkade av vattenkraftsanläggningar och som kommer att miljöprövas...

Samrådsmöte Bottenhavets vattendistrikt – tema jord- och skogsbruk: 3/3 13.00–16.00

Nu pågår vattenmyndigheternas samråd om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027. Under samrådet bjuder vi in till ett möte om jord-...